Novosti

Radno vrijeme 17.04.2024.
15. travnja 2024. Komentari - 0
Obavještavaju se korisnici usluge odvoza otpada da će se na dan 17.04.2024. odvoz vršiti prema važećem rasporedu i radnom vremenu.
Isto tako obavještavaju se korisnici usluge parkiranja, da 17.04.2024. naplate neće biti.
Prikupljanje ponuda za prodaju osnovnog sredstva
7. ožujka 2024. Komentari - 0
Traktor komunalni, kosilica mulčar, traktorska kosilica,
Prodaja komunalno vozilo, posipač soli, priključno vozilo, sječkara za biomasu
26. veljače 2024. Komentari - 0
Prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osnovnog sredstva
IVKOM d.d. nabavio novo komunalno vozilo za prikupljanje otpada
16. veljače 2024. Komentari - 0
IVKOM d.d. nastavlja s obnavljanjem voznog parka i opreme neophodne za obavljanje svojih djelatnosti, a prvenstveno u području gospodarenja komunalnim otpadom

Građevinski i kamenoklesarski radovi

Podnošenje zahtjeva za građevinske i klesarske radove na groblju

Zahtjev za izvođenje radova mogu podnijeti izvođači radova koji imaju obrt ili tvrtku registriranu za izvođenje građevinskih radova, obrtničkih radova vezanih uz vrstu poslova koji se izvode na grobljima. Uprava groblja izvršiti će provjeru registracije nakon predočenja. Izvođači radova dužni su prijaviti sve promjene u registraciji tvrtke ili obrta i eventualno zatvaranje.

Izvođač je dužan za svaki rad na uređenju ili izgradnji na grobnim mjestima ili grobnicama prethodno podnijeti zahtjev te zatražiti odobrenje za izvođenje radova.

Zahtjev za izvođenje radova mora sadržavati sve podatke o grobnom mjestu i korisniku ili sukorisnicima, svi predviđeni radovi moraju biti opisani, potrebno je specificirati vrste materijala odnosno kamena od kojeg se izvode radovi, potrebno je priložiti nacrte koji moraju biti napravljeni prema pravilima struke sa ucrtanim i označenim svim elementima, detaljima i dimenzijama i ovjerenih od strane izvođača radova. Ukoliko zahtjev ne sadrži navedeno Uprava groblja odbiti će zahtjev.

Ukoliko se izvođač neće pridržavati odobrenih mjera morati će ukloniti postavljeno i svesti ga u odobrene dimenzije. Ako izvođač ne postupi po nalogu Uprave groblja korisniku će se zabraniti ukop u grobno mjesto dok se ne uklone nedostaci, a izvođaču zabraniti radovi na grobljima pod upravom poduzeća.

Izvođač radova svojim potpisom na zahtjevu jamči da je korisnik grobnog mjesta upoznat sa sadržajem zahtjeva za izvođenje radova.

Uprava groblja po primitku zahtjeva utvrđuje da li je podnositelj zahtjeva korisnik grobnog mjesta i da li uredno podmiruje sve obveze.

Početak radova po izdavanju dozvole potrebno je prijaviti Upravi groblja.

Nadzor nad izvođenjem radova za koje je izvođaču izdana suglasnost obavlja ovlaštena osoba Uprave groblja koja će Izvođača upozoriti na uočene nedostatke i odrediti mu rok za njihovo uklanjanje. Ne ukloni li izvođač nedostatke u primjerenom roku Uprava groblja imaju pravo zabraniti mu rad na grobljima.

Nadzor od strane Uprave groblja ne obuhvaća nadzor kvalitete izvedenih radova, već samo kontrolu da li se radovi izvode na način da se ne onečišćuje okoliš ili oštećuju susjedni grobovi te da li je izvođenje radova u skladu s odobrenim dimenzijama i ostalim uputama.

Nakon završetka radova izvođač je dužan izvijestiti Upravu groblja da je rad završen kako bi predstavnik Uprave groblja mogao utvrditi da li su radovi izvršeni sukladno odobrenim nacrtima, a grobno mjesto i okolni grobovi ostavljeni uredni i bez oštećenja.

Izvođač je odgovoran za sigurnost svih radova na radilištu. Izvođač je dužan pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu za sve sudionike tijekom obavljanja radova. Odgovornost za ozljede, smrt, gubitak ili oštećenje opreme, materijala i ostalog na teret izvođača. Naručitelj radova snosi odgovornost za štetu koja bi mogla nastati trećim osobama uslijed izvođenja radova, a nisu poduzete mjere i radnje za sprečavanje štete.

Izvođač je dužan na temelju suglasnosti prije početka izvođenja radova platiti troškove izdavanja pismene suglasnosti prema važećem cjeniku za izvođenje građevinskih klesarskih radova.

Prilikom ulaska u groblje izvođač je dužan na zahtjev zaposlenika dati na uvid odobrenje za izvođenje radova, a po izlasku iz groblja dužan je omogućiti pregled vozila. Na radilištu mora držati odobrenje za radove i dokaz da je podmirio troškove za te radove, kao i osobne iskaznice svojih radnika.

Radove mora izvoditi tako da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva mir i dostojanstvo na groblju.

Radovi se izvoditi isključivo u radne dane i u vrijeme koje odredi Uprava groblja.

Zemlju, stare nadgrobne uređaje, betonske temelje, otpatke i korov mora odmah utovariti odvesti odmah izvan Gradskih groblja u vlastitoj režiji i zbrinuti na propisan način u protivnom će mu biti ispostavljen posebni troškovnik zbrinjavanja otpada.

Radilište je dužan dovesti u prvobitno stanje. Ukoliko to ne učini Gradska groblja će isto izvršiti na njegov trošak.

Materijal (kamen, šljunak, cement i sl.) izvođač se obavezuje držati na groblju samo kroz kraće vrijeme neophodno za izvršenje radova i to tako da ne ometa promet. U slučaju prekida, kao i po završetku radova, dužan je bez odlaganja radilište dovesti u prvobitno stanje. Ukoliko izvođač duže vrijeme ostavi materijal na groblju, Gradska groblja će ga ukloniti o trošku izvođača.

Mjesta na vodovodu poslije upotrebe izvođač mora zatvoriti, a alat ne smije prati na izljevnim mjestima vodovoda.

Suglasnost vrijedi do roka označenog na suglasnosti. Može se na zahtjev, produžiti za još 3 mjeseca u protivnom ista gubi valjanost.