Novosti

Prodaje se cestovna čistilica i priljučci za čistilicu
25. lipnja 2024. Komentari - 0
Prodaje se cestovna čistilica i priljučci za čistilicu
Radno vrijeme 17.04.2024.
15. travnja 2024. Komentari - 0
Obavještavaju se korisnici usluge odvoza otpada da će se na dan 17.04.2024. odvoz vršiti prema važećem rasporedu i radnom vremenu.
Isto tako obavještavaju se korisnici usluge parkiranja, da 17.04.2024. naplate neće biti.
Prikupljanje ponuda za prodaju osnovnog sredstva
7. ožujka 2024. Komentari - 0
Traktor komunalni, kosilica mulčar, traktorska kosilica,
Prodaja komunalno vozilo, posipač soli, priključno vozilo, sječkara za biomasu
26. veljače 2024. Komentari - 0
Prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osnovnog sredstva

Dokumenti, zakoni

Odluka o visini naknada za groblja na području Grada Ivanca (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Grada Lepoglave (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Općine Donja Voća (dvojno iskazivanje cijena)

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Ivanca, primjena od 01.06.2023. (dvojno iskazivanje cijena)

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Lepoglave, primjena od 01.06.2023. (dvojno iskazivanje cijena)

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Općine Donja Voća, primjena od 01.06.2023. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Ivanca od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Lepoglave od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Općine Donje Voće od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Troškovnik - Izrada okvira groblje Ivanec

Troškovnik - Izrada okvira groblje Margečan

Troškovnik - Izrada okvira groblje Radovan

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Lepoglava

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Ivanca

Odluka o visini cijena usluga na grobljima koja nisu pod upravom IVKOM-a

Odluka o cijenama radova vezanih za ukope i grobna mjesta za groblja Grada Ivanca, Grada Lepoglave i Općine Donja Voća

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Lepoglave

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Ivanca

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Općine Donja Voća

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Grada Lepoglave

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Odluka o visini naknada za groblja na području Grada Ivanca

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN 46/11, 6/13, 63/14)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94, 79/07)

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15)

Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)