Zamjena vreća sa kantama za papir i plastiku

Nakon što su krajem prošle godine isporučene znatne količine spremnika 120 L žute boje za plastiku, početkom ožujka 2021. očekuje se isporuka iste količine spremnika plave boje za papir te će isti, nakon podjele kućanstvima, zamijeniti dosadašnji način odvajanja otpada u vreće.

Isporukom spremnika započela je realizacija EU projekta, koji jedinice lokalne samouprave provode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri čemu je 85% troškova projekta financirano iz EU strukturnih i investicijskih fondova – Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a jedinice lokalne samouprave preostalih 15%. Vlasnici spremnika su jedinice lokalne samouprave, a upravljanje njima biti će povjereno Ivkom-u kao davatelju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Gradova Ivanca i Lepoglave te Općina Bednje, Maruševca i Donje Voće.

Kada stignu preostale količine spremnika, korisnici će biti pravodobno obaviješteni o načinu preuzimanju i dodjele istih. Veće količine spremnika smještene su na skladištu Ivkom-a, a neke jedinice lokalne samouprave smjestile su ih kod sebe.

Sveukupno će biti podijeljeno oko 16.000 spremnika (polovica žutih i polovica plavih), namijenjeni su prikupljanju isključivo odvojenih količina otpada (žuti – za plastiku, a plavi – za papir i karton), a raspored pražnjenja ostaje isti kao što je bio u dosadašnjem načinu prikupljanja putem vreća za 2021. godinu. Prikupljanje ambalažnog stakla i otpadnog tekstila i dalje ćemo obavljati sa vrećama ili se istog korisnici mogu sami odložiti u reciklažnom dvorištu u krugu Ivkom-a d.d. u Ivancu, Vladimira Nazora 96/B.

Molimo korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada da i u buduće otpad razvrstavaju još više nego dosad te da u spremnike određene boje odlažu predviđene vrste otpada, a time daju svoj doprinos smanjenju količina otpada koje se odlažu na odlagalište otpada i očuvanju okoliša.