Reciklažno dvorište Ivanec

Dana 25.05.2023.  je u industrijskom dvorištu Ivkoma d.d. Ivanec otvoreno novo reciklažno dvorište Grada  Ivanca . Uređeno je na površini od 5.200 m2 na kojoj je smješteno 49 otvorenih i zatvorenih komunalnih kontejnera, mobilnih ekoloških spremišta te eko- i press kontejnera namijenjenih odlaganju i neškodljivom zbrinjavanju svih vrsta neopasnog i posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište je ograđeno, u njemu je uređeno više od 2.000 metara asfaltnih površina, a uređen je i nova prilazna cesta. Reciklažno dvorište Ivanec vrijedno je ukupno 438.654 eura (3,3 milijuna kuna). Većina sredstava, 79%, osigurano je iz EU Kohezijskog fonda, dok je ostatak podmirio Grad Ivanec.

U reciklažnom dvorištu Grada Ivanca korisnici iz kategorije kućanstva s područja Grada Ivanca predaju otpad bez plaćanja naknade, a druge osobe/korisnici iz ostalih jedinica lokalne samouprave, na čijem je području IVKOM d.d. davatelj javne usluge, mogu dovesti otpad koji nije nastao na području Grada Ivanca, kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu, pri čemu osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom (članak 86. Zakona o gospodarenju otpadom NN br. 84/21), a sukladno važećem Cjeniku.

Ostale vrste otpada, koje imate potrebe zbrinuti, a na popisu su vrsta otpada u  skladu sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22) moguće ih je predati u reciklažno dvorište Grada Ivanca, na adresi Vladimira Nazora 96/B, Ivanec  uz naknadu po važećem Cjeniku za pojedine kategorije otpada.

Pozivamo korisnike da što više odvajaju otpad „na kućnom pragu“ u spremnike/vreće  (plave, žute, smeđe, zelene i sive boje) koje ste besplatno dobili i na taj način smanjite količine miješanog komunalnog otpada u „zelenom“ spremniku (kanti/kontejneru) čime smanjujete količine miješanog komunalnog otpada koje se odlažu na odlagalište otpada, a time i sami određujete svoj mjesečni trošak za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Raspored sakupljanja komunalnog otpada po vrstama za 2023. godinu ostaje nepromijenjen do kraja godine.

Radno vrijeme novog reciklažnog dvorišta Grada Ivanca na adresi Vladimira Nazora 96/B, Ivanec:

·         utorkom od 10.00 do 18.00 sati

·         srijedom i petkom od 7.00 do 15.00 sati

·         svaku zadnju subotu u mjesecu od 7.00 do 13.00 sati

 Sve dodatne informacije možete vidjeti na našoj web stranici www.ivkom.hr  osobnim dolaskom u IVKOM d.d. na adresi Vladimira Nazora 96/B ili na telefon 770 558 ili 770 579.