OBAVIJEST KORISNICIMA O PROMJENI CIJENE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 1. LIPNJA 2022. GODINE

Obavještavamo Vas kako od 1. lipnja 2022. godine dolazi do promjene cijene javne usluge. Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle iz stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) koji je stupio na snagu 31. srpnja.2021. godine kao i znatnog porasta troškova gospodarenja otpadom. 

Sukladno Zakonu, do 31. siječnja 2022. godine jedinice lokalne samouprave donijele su Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka) od strane Gradskog/Općinskog vijeća te prestaju važiti Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz 2018. godine.

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Korisnik javne usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine. Korisnici javne usluge ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju:

  • korisnik kućanstvo – vlasnici stanova i kuća koji nekretninu koriste trajno ili povremeno
  • korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada) – korisnici koji nisu razvrstani u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika javne usluge kategorije kućanstvo i korisnika javne usluge koji nije kućanstvo određena je Odlukom.

Kako bi potaknuli korisnika javne usluge da odvojeno predaju biootpad, reciklabilni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kada je primjenjivo, kompostiraju biootpad, čime bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištu, određeni je slijedeći kriteriji za umanjenje javne usluge:

  • popust 20,00 kuna na cijenu obvezne minimalne javne usluge za korisnike kategorije koji sami kompostiraju biootpad 

Korisnici javne usluge kategorije kućanstvo koji izjave da samostalno kompostiraju biootpad obvezuju se da u spremnik za miješani komunalni otpad neće odlagati biooptad. U slučaju da provjerom sadržaja spremnika davatelj javne usluge utvrdi da se u posudi za miješani komunalni otpad nalazi bioootpad, popust za to obračunsko razdoblje neće se obračunati te će se naplatiti odgovarajuća ugovorna kazna.

Kod korisnika usluge razvrstanih u kategoriju kućanstvo – višestambene zgrade, svi korisnici u zgradi koriste zajedničke spremnike volumena 1.100 l te se iznos jediničnog varijabilnog dijela za spremnik 120 l množi sa pretvorbenim koeficijentom  9,17.