Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

U sklopu javnog poziva "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada" - Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." društvu Ivkom d.d. iz Ivanca odobren je projekt "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada - IVKOM d.d." (KK.06.3.1.18.0021) ukupne vrijednosti 1.838.844,00 HRK.

Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.469.971,89 HRK. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila i stakla na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge. Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako omogućiti veću oporabu otpada i konačno smanjiti količine otpada koje se odlažu na odlagalištu otpada.

Projekt će se provoditi na području 6 JLS-a (Gradovi Ivanec i Lepoglava te Općine Maruševec, Bednje, Donje Voće i Klenovnik), čime će biti obuhvaćeno više od 11.000 kućanstava.

Usklopu projekta planirane su i aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga.

Provedbom ovog projekta modernizirati će se vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati postotak odvojeno skupljenog otpada i kvalitete cjelokupnog sustava gospodarenja otpada na području gdje je ivkom d.d. davatelj javne usluge.

Odluka o financiranju za projektni prijedlog "NABAVA KOMUNALNIH VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA - IVKOM d.d."