V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA JEROVEC

 

Odlagalište otpada Jerovec koristi se od 1989. godine za odlaganje miješanog komunalnog  i neopasnog proizvodnog otpada, a nalazi se 800 m sjeverno od naselja Jerovec. Odlagalište se nalazi u napuštenim eksploatacijskim kopovima s ležištima kremenog pijeska čija je intenzivna eksploatacija započela 1976. godine.

 

Odlagalište se prostire na 5,4 ha, a na njemu se odlaže skupljeni otpad s područja gradova Ivanca i Lepoglave te općina Maruševca, Bednje, Donje Voće i Klenovnika.

 

Sanacija postojećeg odlagališta je pred završetkom, a konačno zatvaranje lokacije planirano je u 2018. godini, odnosno nakon otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Piškornici.

 

Dosad je za sanaciju odlagališta utrošeno više od 11 milijuna kuna, a zajednički je financiraju Grad Ivanec i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Tijekom rada odlagališta vodi se briga o zaštiti okoliša te se redovito mjere kvaliteta zraka i voda (oborinskih, procjednih i podzemnih) kako ne bi došlo do štetnog utjecaja na okoliš. Nakon zatvaranja tijela odlagališta na lokaciji će se cijela površina odlagališta prekriti zemljom i ozeleniti sadnjom drveća sukladno projektu.

Monitoring (kontrola zraka, voda i tla) provoditi će se i narednih dvadesetak godina nakon zatvaranja odlagališta.

 

Ukupni kapacitet odlagališta komunalnog otpada procijenjen je na oko 400.000 m3 otpada, a preostala količina od 77.500 m3 biti će dostatna za odlaganje otpada do planiranog roka zatvaranja, odnosno čak je i značajnije veća nego što će biti potrebno u naredne dvije-tri godine.

 

Na postojećoj lokaciji biti će uređeno i reciklažno dvorište, a neposredno uz postojeće odlagalište planira se izgraditi i reciklažno dvorište za građevni otpad u koje će se moći dovoziti građevni otpad s područja skupljanja komunalnog otpada te će se isti reciklirati i koristiti ponovno.

 

Ivkom d.d. sukladno pozitivnim zakonskim propisima smanjuje iz godine u godinu količine otpada koji se odlaže na odlagalištu poboljšanjem usluge izdvojenog skupljanja pojedinih vrsta otpada (papir, plastika, staklo, tekstil, gume i sl.), a isto se očekuje i od korisnika usluge da putem besplatnih vreća koje dobivaju za sortiranje otpada i postavljenih kontejnera za određene vrste otpada, što više sortiraju otpad te smanje količine otpada koji se odlaže u Jerovcu.

 

Praćenje kvalitete zraka prema članku 32. Zakona o zaštiti zraka

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.