V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

UPUTSTVO ZA UZIMANJE UZORAKA TLA ZA PEDOLOŠKU ANALIZU

 

U nastojanju da se poljoprivredan proizvodnja poveća, a prinos po jedinici površine

ujednači, potrebno je vršiti stalnu kontrolu poljoprivredno zemljišnih površina. Povećanje poljoprivredne proizvodnje je rezultat djelovanja niza čimbenika koji zajedno utječu na stvaranje povoljnih uvjeta za rast i razvoj biljaka. U slučaju nedostatka ili suviška bitnih elemenata u zemljištu, biljke tada nisu u stanju da iskoriste uvjete kao što su toplina, sunčeva svjetlost i voda, te da daju optimalne prinose i iskoriste sav genetski potencijal određenog kultivara ili sorte.

Uspješna laboratorijska analiza počinje na terenu. Rezultat analize zemljišta je onoliko dobar

koliko su reprezentativni uzorci koji se koriste.

 

Agrokemijska ispitivanja tla za potrebe gnojidbe i utvrđivanje kiselosti tla kao i opskrbljenost humusom obavlja se uzimanjem prosječnih uzoraka tla. Uzorak se uzima s površine koja je ujednačena po tipu tla, mehaničkom sastavu i agrotehnici. Na manjim površinama broj uzoraka ovisi o heterogenosti terena.

 

Dubina do koje se uzimaju uzorci ovisi o namjeni tla tj. načinu upotrebe tla. Najbolje vrijeme za uzimanje uzoraka je kada je tlo slobodno, tj. poslije žetve ili skidanja usjeva pa do pripreme tla za sljedeći usjev a kod podizanja višegodišnjeg nasada prije sadnje. Pri tome treba obratiti pažnju da se ne uzima uzorak sa tla koje je neposredno prije uzimanja uzorka bilo gnojeno.

 

Uzorci se u ovisnosti od načina uporabe poljoprivrednih površina uzimaju na sljedeći način:

• Način uzimanja uzorka tla sa površina koje su pod pašnjacima i livadama treba

Slijediti  sustav ujednačenosti za cijelu planiranu površinu. Dubine se trebaju poštovati i treba

biti u intervalima od 0-10 cm i 10-30 cm.

• Dubina uzimanja tla sa oraničnih površina i površina koje predstavljaju vrtove je 0-30 cm.

• Dubina uzimanja uzoraka tla iz voćnjaka i vinograda je sljedeća:

1. Za postojeće zasade voćaka i vinograda od 0-30 cm uzorci tla se uzimaju obvezno, a iz dubine od 30-60 cm na osnovu starosti istoga i općeg stanja navedenog nasada.

2. Za planirane zasade voćnjaka i vinograda, obvezno se uzimaju uzorci tla iz dubina     0-30 cm i od 30-60 cm.

• Dubina uzimanja uzorka tla za jagodičasto voće (malina, kupina, jagoda, brusnica, borovnica

i drugo) je od 0-30 cm.

• Način uzimanja uzorka tla za plasteničku i stakleničku proizvodnju su sljedeći: uzorci tla se

uzimaju iz plastenika ili staklenika na taj način da se za ujednačeni prostor uzme jedanprosječan uzorak iz dubine 0-30 cm.

 

Najbolje je uzimati uzorak kada je tlo optimalne vlažnosti tj. da se ne lijepi za oruđe ali i da se ne rasipa i ne praši. Svaki prosječan uzorak se dobije iz većeg broja pojedinačnih uzoraka (20-25). Pojedinačni uzorci se uzimaju s mjesta ravnomjerno raspoređenih po cijeloj površini parcele s koje se uzima prosječni uzorak. Pri tome obavezno treba izbjegavati blizinu putova, zgrada, gospodarskih dvorišta ili mjesta gdje je bio odložen stajnjak ili materijal za kalcizaciju.

 

Za uzimanje uzoraka služe posebne sonde ili štihača. Ako se uzorak uzima štihačom tada se kod uzimanja svakog pojedinačnog uzorka iskopa rupa veličine 30x40 cm, do dubine uzimanja uzoraka a potom se  jedna strana vertikalno zasiječe. Zatim se na štihači izreže vertikalno sloj debljine 3-5 cm, a dijelovi sa strane se odbacuju. Tako dobivena količina tla predstavlja pojedinačni uzorak koji se stavlja u neku posudu. Potom se na drugom mjestu uzima drugi pojedinačni uzorak i stavlja u istu posudu. Postupak se ponavlja sve do potrebnog broja pojedinačnih uzoraka. Kod uzimanja sondom je postupak isti samo što se pojedinačni uzorci dobivaju ubadanjem sonde do potrebne dubine i vađanjem valjčića tla koji predstavlja pojedinačni uzorak. Prikupljeni uzorci se na kraju u posudi dobro promiješaju i njihov sadržaj predstavlja traženi prosječni uzorak.

 

Obzirom da je tako dobivena količina prevelika za slanje u laboratorij na analizu, pristupa se smanjivanju prosječnog uzorka metodom dijagonala. To se obavlja tako da se uzorak razastre u tanjem sloju u obliku kvadrata na papir ili foliju, a zatim se tom kvadratu povuku dijagonale. Dobiju se 4 trokuta, od kojih se tlo iz dva suprotna odbaci i tako uzorak smanjujemo za polovicu. Zemlja iz preostala dva trokuta se pomiješa i ponovo načini kvadrat. Postupak se ponavlja dok se uzorak ne smanji na 1 kg. Dobiveni uzorak stavljamo u plastičnu vrećicu u koju stavljamo i listić s brojem uzorka i osnovnim podacima: naziv imanja, ime i prezime, broj parcele, tip tla, dubina uzimanja uzorka, prethodna kultura i ona za koju pripremamo tlo te datum uzimanja uzorka . Tako dobivene uzorke sa podacima šaljemo u laboratorij na agrokemijsku analizu tla .

Obično se uzima jedan prosječan uzorak sa površine od 1 ha. Na homogenim terenima gdje se biljke uzgajaju u plodoredu ta površina može biti i 3-5 ha.

 

Obvezno je potrebno odmah nakon uzimanja uzorka tla izvršiti obilježavanje, kako ne bi došlo do zamjene dubina uzetih uzoraka tla.

 

Vrlo je važno obilježavanje uzoraka tla kako ne bi došlo do miješanja ili zabune kod primljenih laboratorijskih nalaza o tlu. Naročito treba voditi računa kada se uzme uzorak s dvije dubine. Uzeti uzorak sa dubine 0-30 cm treba obilježiti kao uzorak broj 1 (prva dubina), a uzorak s druge dubine 30-60 cm također treba obilježiti pod rednim brojem 1(druga dubina).

Kod ostalih poljoprivrednih zasada gdje je potrebno uzeti uzorak samo s jedne dubine 0-30 cm, uzorak se obilježava brojem 1, a svaki naredni se obilježava rednim brojem zavisno koliko je predviđeno da se uzme uzoraka (1, 2, 3, 4).

 

 

 

 

 

 

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.