V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Ivkom d.d., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi  2019.

 

Sklopljeni ugovori jednostavne nabave u 2019. godini

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2018.

 

Sklopljeni ugovori jednostavne nabave u 2018. godini

 

Registar odluke naručitelja 2018. godine

 

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2017. godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017. godine

 

Registar odluke naručitelja 2017. godine

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016. godine

 

Registar odluka naručitelja 2016. godine

 

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2016. godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015. godine

 

Registar odluka naručitelja 2015. godine

 

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2015. godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014. godine MV

 

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2014. godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013. godine VV

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013. godine MV

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012. godine

 

Pregled sklopljenih ugovora 2011. godini (Zakon o pravu na pristup informacijama NN32/2011)

 

Pregled sklopljenih ugovora 2010. godini (Zakon o pravu na pristup informacijama NN32/2011)

 

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.